Υπηρεσίες κτιριακής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες γενικής συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες γενικού σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας έργου

Η Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και καθορίζει τους βασικούς κανόνες διαχείρισης. Προσδιορίζει, δε, και εφαρμόζει ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχει θα ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η HQP εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και κινεί τους κατάλληλους μηχανισμούς μέσω της οργανωτικής δομής για την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, έτσι ώστε το Σύστημα να ελέγχεται ως προς την αποτελεσματικότητά του και να βελτιώνεται εκεί όπου από τον έλεγχο διαπιστωθούν προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Επενδύοντας στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την εγγυημένη ποιότητα αυτών, η HQP ανέπτυξε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε εναρμόνιση με τις διεθνείς πρακτικές. Ως επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας, η HQP διαθέτει Πιστοποίηση ISO TUV AUSTRIA, καθώς και άλλες διεθνείς και απαιτητικές πιστοποιήσεις.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με:

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας

ISO 41001:2018
ISO 41001:2018

Σύστημα διαχείρισης εγκαταστάσεων

ISO 14001:2015
ISO 14001:2015

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 45001:2018
ISO 45001:2018

Σύστημα διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία

Πολιτική ποιότητας

Πολιτική ποιότητας

Η πολιτική της εταιρείας στο χώρο της ποιότητας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Στην επίτευξη της ποιότητας συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στα όρια της υπευθυνότητας, της τεχνογνωσίας και της μόρφωσής τους
  • Η εταιρεία διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των εργασιών, που πρέπει να διεξάγονται κάτω από καθεστώς πλήρους εχεμύθειας και ασφάλειας
  • Η εταιρεία εγγυάται την πλήρη εφαρμογή ποιοτικών προτύπων για όλες τις υπηρεσίες της, οι οποίες θα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Στη στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τους πελάτες.

Στην συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο το μηδενικό αριθμό παραπόνων πελατών και αστοχιών κατά την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και τεχνικής κάλυψης.

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας υπόκειται σε ετήσια -τουλάχιστον- αξιολόγηση, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του.

Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος, όπου εξετάζονται ο Βαθμός Επίτευξης της Πολιτικής και των Στόχων Ποιότητας, λαμβάνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται και τίθενται στόχοι για το επόμενο έτος.