Υπηρεσίες απολύμανσης

Η εταιρεία μας HQP είναι σε θέση να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων και επαγγελματικών χώρων. Η εν λόγω διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο της την καταπολέμηση μικροβίων, όπως είναι τα βακτήρια, οι μύκητες, οι ιοί και τα πρωτόζωα, αποτελεί μία υπηρεσία υψίστης σημασίας. Κάθε λογής χώρος διαθέτει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας σε μολύνσεις από παθογόνα μικρόβια, γεγονός που καθιστά την άνωθι υπηρεσία απαραίτητη και είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται σε τακτική βάση.

Οι διαδικασίες απολύμανσης που χρησιμοποιούνται από την HQP είναι:

  • ο καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τη διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται οι ρύποι από τις επιφάνειες και η αφαίρεση αυτή γίνεται είτε μηχανικά, είτε χημικά, με τη χρήση σαπουνιών, απορρυπαντικών και βέβαια νερού
  • η εξυγίανση του χώρου, που είναι μια χημική διαδικασία κατά την οποία μειώνεται ο πληθυσμός των παθογόνων μικροβίων τόσο όσο ο χώρος να θεωρείται ασφαλής για χρήση.

Η HQP ακολουθεί συγκεκριμένες μεθόδους απολύμανσης, οι οποίες διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • Φυσικές μέθοδοι απολύμανσης, κατά τις οποίες πραγματοποιείται χρήση της ηλιακής ακτινοβολίας, της θερμότητας και των παλμικών δονήσεων
  • Χημικές μέθοδοι απολύμανσης, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται ποικίλα χημικά προϊόντα
  • Φυσικοχημικές μέθοδοι απολύμανσης, κατά τις οποίες γίνεται συνδυασμός της χρήσης των φυσικών και των χημικών μεθόδων.

Η διαδικασία της απολύμανσης πραγματοποιείται από την HQP με σκευάσματα που είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) και για την εφαρμογή τους ακολουθείται η Κοινοτική Νομοθεσία (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και η Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001).