Υπηρεσίες απεντόμωσης & μυοκτονίας

Ι. Απεντόμωση

Οι διαδικασίες απεντόμωσης που χρησιμοποιούνται από την HQP είναι:

  • Ψεκασμοί με συσκευές ψυχρής ή θερμής εκνέφωσης. Στις μεθόδους αυτές, τα διαλύματα λαμβάνουν τη μορφή νέφους σταγονιδίων (νεφέλωμα) ή καπνού. Με τον τρόπο αυτό οι επιφάνειες και τα δυσπρόσιτα σημεία (ρωγμές, σημεία σε ύψος) καλύπτονται καθολικά
  • Εφαρμογή εντομοκτόνων σε μορφή σκόνης (επιπάσεις) ή κόκκων
  • Υπολειμματικοί ψεκασμοί με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης ή ψεκαστικά μηχανήματα
  • Χρήση εντομοκτόνων υπό μορφή δολωμάτων με ελκυστικές ιδιότητες για τα παράσιτα. Τα δολώματα τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις, κοντά στις εστίες ή σε χώρους διέλευσης των παρασίτων
  • Υποκαπνισμοί, που πραγματοποιούνται συχνά σε αποθήκες δημητριακών (silos), σε πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα και στην καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (σαράκι).

Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφερθεί πως όλα τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την απεντόμωση είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η εφαρμογή τους ακολουθεί τους Κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και ΕΚ 178/2002 σχετικά με την Υγιεινή των Τροφίμων. Οι απολυμαντικές επεμβάσεις συμφωνούν με τις αρχές του συστήματος HACCP για την ασφάλεια των χώρων τροφίμων.

ΙΙ. Μυοκτονία

Καθώς τα ποντίκια αποτελούν:

  • κινούμενες εστίες μόλυνσης με μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο,
  • φορείς παθογόνων μικροοργανισμών με μεγάλες ικανότητες αναπαραγωγής,
  • αιτία θανάτου για πληθώρα ανθρώπων παγκοσμίως και
  • με την ύπαρξή τους την αμφισβήτηση της εικόνας μιας επιχείρησης ή εταιρείας,

η HQP αντιμετωπίζει την καταπολέμησή τους ως μία υπηρεσία υψίστης σημασίας και ευθύνης, η οποία οφείλει να διεκπεραιώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να βασίζεται σε νομικές και επιστημονικές προδιαγραφές.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να σημειωθεί πως η εταιρεία μας HQP εφαρμόζει πάντοτε μεθόδους για μυοκτονίες πλήρως εναρμονισμένες με το σύστημα HACCP και ISO 22000 και με βάση την οδηγία 93/43 της Ε.Ε.