loader image

Η εταιρεία μας

Ιστορικό

Ο διαρκής και καθημερινός στόχος της εταιρείας μας HQP FACILITY SERVICES είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας συνυφασμένες με τις ανάγκες των πελατών της σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές με βάση την εγχώρια αγορά. Για αυτό το λόγο, η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES επενδύει συνεχώς στην απόκτηση, ενσωμάτωση και επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας. Παράλληλα, η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES δύναται να συνδυάζει την άρτια οργάνωση και υποδομή της με το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό της, ενώ, ταυτόχρονα, είναι σε θέση να αξιοποιεί τις δυνατότητες καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Ως επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών, η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών ανά κλάδο εφαρμογής (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας, κ.α.) και διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά. Τέλος, η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES, αναπτύσσοντας πρωτοποριακά προϊόντα και βασίζοντας την φήμη της στην αξιοπιστία, στην καινοτομία, στην ποιότητα και στην αξία των υπηρεσιών της, έχει ήδη δημιουργήσει ένα μόνιμο και ικανοποιημένο πελατολόγιο, κάτι που την παρακινεί να εξελίσσεται συνεχώς και εναρμονίζεται με τα δεδομένα της εκάστοτε εποχής.

Στρατηγικός στόχος

Ο πάγιος και στρατηγικός στόχος της εταιρείας μας HQP FACILITY SERVICES είναι η καθιέρωσή της σε ηγετική θέση στον χώρο της παροχής υπηρεσιών Facility Management δίνοντας λύσεις σε λειτουργικά ζητήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Παράλληλα, η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES αναλαμβάνει το ρόλο του ενιαίου φορέα παροχής έξυπνων υπηρεσιών (π.χ. κατασκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή/και επισκευή ακινήτων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων αυτοψίας – προϋπολογισμών, κ.α.), με σκοπό την ποιοτική κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της.

Ο στρατηγικός αυτός στόχος της εταιρείας μας HQP FACILITY SERVICES αποτελεί την κινητήριο δύναμη σε συνδυασμό με τις αξιολογήσεις των πελατών της και την εμπιστοσύνη που της υποδεικνύουν για την ανάληψη του εκάστοτε έργου, για να προβαίνει διαρκώς σε άμεση εξέλιξη και επικαιροποίηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών της. Αξίζει να σημειωθεί πως το ευρύ φάσμα του πεδίου δραστηριοτήτων της δεν είναι σε θέση να εμποδίσει την εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES να ανήκει στις πιο οργανωμένες και ραγδαία αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών Facility Management, ενώ, ταυτόχρονα, είναι σε θέση να εγγυηθεί για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της.

Δέσμευση διοίκησης

Η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις της αγοράς.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιτυγχάνεται με τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας μας HQP FACILITY SERVICES:

  • Για την δημιουργία κλίματος ευθύνης και συνεργασίας του προσωπικού της
  • Για την εγκαθίδρυση της βέλτιστης οργανωτικής δομής της
  • Για την καθιέρωση διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας της

Η ευθύνη της χάραξης της πολιτικής ποιότητας και ο διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της αποτελούν στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας μας HQP FACILITY SERVICES, ο οποίος συνεργάζεται καθημερινά με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας HQP FACILTIY SERVICES απαρτίζεται από μία ομάδα άρτια εκπαιδευμένων στελεχών που ειδικεύονται στους τομείς τους και εγγυώνται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων τους, ενώ για οποιοδήποτε τυχόν θέμα προκύψει επικοινωνούν άμεσα με τον Γενικό Διευθυντή για την έγκαιρη επίλυσή του. Η εποπτεία των τμημάτων αποτελεί μία πολύ σημαντική διαδικασία της εταιρείας μας HQP FACILITY SERVICES, καθώς και η διαρκής αξιολόγηση όλου του προσωπικού, με σκοπό την εξομάλυνση της καθημερινότητας και την επίτευξη της λειτουργικότητας.

Εστίαση στον πελάτη

Η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES, με την βοήθεια των άριστα εκπαιδευμένων στελεχών της, αλλά και εξωτερικών ειδικών συνεργατών της:

  • Αναλύει και αξιολογεί της ανάγκες των πελατών της.
  • Διασφαλίζει ότι οι ανάγκες αυτές είναι συμβατές με την υφιστάμενη νομοθεσία, όπου και εφόσον υπάρχει.
  • Μετατρέπει τις απαιτήσεις των πελατών της σε στόχους.
  • Προγραμματίζει την υλοποίηση των στόχων αυτών.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της ποσοτικά, χρονικά και, κυρίως, ποιοτικά. Ωστόσο, αν η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES εκ των υστέρων διαπιστώσει πως υπάρχουν παράπονα ή/και προβλήματα, μεριμνά μέσω κατάλληλων διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών και παρεμβάσεων, αφενός μεν να ικανοποιηθεί ο πελάτης, αφετέρου δε τα όποια προβλήματα υφίστανται να μην επαναληφθούν. Έτσι, η εταιρεία μας HQP FACILITY SERVICES λειτουργεί ως πελατοκεντρική εταιρεία θέτοντας ως πρωταρχικό της μέλημα την ικανοποίηση των πελατών της και την επίτευξη των στόχων τους άμεσα και αποτελεσματικά με ποιότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό.

Scroll to Top